ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและการแนะแนวอาชีพสู่การทำงานอย่างมั่นคง

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้โครงการ
“ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและการแนะแนวอาชีพสู่การทำงานอย่างมั่นคง”
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Share to ...