ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา๒๕๖๓

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้โครงการ “ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา๒๕๖๓”
ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสหกิจศึกษาและพัฒนาหลักสูตรด้วยการศึกษาเชิงบูรณาการ
กับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) คณะวิทยาการจัดการ
วันพุธที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔
ณ ห้องฝึกปฏิบัติการบริหารธุรกิจ (๑๙๓๑๕) อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ
๘ㅇ พรรษา (อาคาร ๑๙) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม