ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 5/2564 วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ได้ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ
ครั้งที่ 5/2564
วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564
ณ ห้องประชุมชั้น 9
อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัภูเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Translate »