โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น รอบระยะเวลา 6 เดือน วันที่ 27 พฤษกาคม 2564

โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภิฎเลย รอบระยะเวลา 6 เดือน
วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษกาคม 2564
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรยา (อาการ 19)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชกัฎเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Share to ...