การใช้เครื่องมือโปรแกรมในการเรียนออนไลน์ปรับสู่วิถีชีวิตใหม่ (New Normal)นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 64)

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”การใช้เครื่องมือโปรแกรมในการเรียนออนไลน์ปรับสู่วิถีชีวิตใหม่ (New Normal)”
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 64) ด้วยระบบ VDO Conference

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Share to ...