ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism Management)4

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดหลักสูตร การจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism Management)
ภายใต้โครงการ ผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต
ตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non Degree)
โดยมีการเรียนการสอนในหลักสูตรทั้งหมด 285 ชั่วโมง มีผู้เข้าเรียนแบ่งเป็นผู้ประกอบการ กลุ่มที่มีงานทำแล้ว
และกลุ่มผู้ว่างงาน รวมทั้งหมด 30 คน โดยจัดการเรียนการสอนทุกวันศุกร์-อาทิตย์
และมีกิจกรรมระหว่างสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน ถึง 11 กันยายน 2565 รวมทั้งสิ้น 3 เดือน
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม