การใช้เครื่องมือในการทำงานปรับสู่วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การใช้เครื่องมือในการทำงานปรับสู่วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) แบบ Work From Home
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล และสาขาวิชาการเงิน
วันอังคารที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2564
ผ่านรูปแบบการประชุมทางไกลแบบจอภาพ (Video Conference) ด้วยโปรแกรม Google Meet

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Share to ...