ส่งเสริมการเพาะเห็ดเพื่อความันคงทางอาหารและการแปรรูปเห็ดเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร U2T

โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ ในตำบลนาแขม
ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้กับประทศ : U2T) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กิจกรรม ส่งเสริมการเพาะเห็ดเพื่อความันคงทางอาหารและการแปรรูปเห็ดเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร
ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านวังยาว หมู่ที่ 2
วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564

Share to ...