การบริการวิชาการโครงการย่อยพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายสู่การตลาดยุคใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดโครงการบริการวิชาการ
โครงการย่อยพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายสู่การตลาดยุคใหม่
ในวันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564
ณ กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง บ้านท่าดีหมี ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Translate »