โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาสำหรับนักบัญชี ในศตวรรษที่21

โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาสำหรับนักบัญชี ในศตวรรษที่21

7-8 เมษายน 2561
ณ ห้องประชุมชั้น9 อาคาร19 คณะวิทยาการจัดการ