ประชุมโครงการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ประชุมโครงการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ณ อาคาร 19คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Share to ...