การประชุมโครงการการจัดทำแผนการเงินและเขียนโครงการเพื่อขอเสนองบประมาณประจำปี 2565

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดประชุมโครงการการจัดทำแผนการเงินและเขียนโครงการเพื่อขอเสนองบประมาณประจำปี 2565
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบ VDO Conference ด้วยโปรแกรม Google Meet
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 19)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Share to ...