โครงการ “เสริมสร้างประสบการณ์โลจิสติกส์นอกห้องเรียน”

โครงการ “เสริมสร้างประสบการณ์โลจิสติกส์นอกห้องเรียน”
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนตด้วย Application Zoom Meeting
วันศุกร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น.
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

   

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 

 

Share to ...