การประชุมคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2564

การประชุมคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2564
วันพุธที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564
เวลา 13.30 น.
รูปแบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference)

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Translate »