ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวประกวด แข่งขันข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมการเจรจาคู่ธุรกิจ (Business Matching) ผู้ประกอบการชุมชนเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ CLMV และ จีน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นำโดย ผศ.อำภาภัทร์ วสันต์สกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิลปวัฒนธรรม และดร.ศศิธร กกฝ้าย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นำผู้ประกอบการชุมชนในจังหวัดเลย เข้าร่วมกิจกรรมการเจรจาคู่ธุรกิจ (Business Matching) ผู้ประกอบการชุมชนเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ CLMV และ จีน
ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคาร 19 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

    

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม