การประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 9/2564

การประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการครั้งที่ 9/2564
วันพุธที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 19
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Translate »