โครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ ในกิจกรรม “สร้างฝาย ถวายพ่อหลวง”

กิจกรรมดีๆ ที่ต้องแชร์ ???
ในวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เหมวดี  กายใหญ่ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และอาจารย์รัชนีวรรณ พูลสวัสดิ์ ประธานสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ นําทีม คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จํานวน กว่า 80 คน จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ ในกิจกรรม “สร้างฝาย ถวายพ่อหลวง” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้ถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอัน เนื่องมาจากแนวพระราชดําริ การทําเกษตรอินทรีย์ รวมถึงทํากิจกรรมบวชป่าและสร้างฝายชะลอน้ํา ณ ภูหอ บ้านหนองบัว ตําบลภูหอ อําเภอภูหลวง จังหวัดเลย

Translate »