คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ประชุมการวิพากษ์หลักสูตร (ภายใน) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ประชุมการวิพากษ์หลักสูตร (ภายใน)
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 19)

 

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Share to ...