วิพากษ์หลักสูตร (ภายนอก) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)

วิพากษ์หลักสูตร (ภายนอก) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
เวลา 08.30.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 19)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Share to ...