ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวประชาสัมพันธ์

การวิพากษ์หลักสูตร (ภายนอก) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

การวิพากษ์หลักสูตร (ภายนอก)
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 19)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม