การประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 10/2564

การประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ
ครั้งที่ 10/2564
วันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 19
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Share to ...