การปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล U2T ตำบลนาแขมและตำบลปากตม

โครงการติดตาม การปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล
แบบบูรณาการของคณะวิทยาการจัดการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้กับประเทศ : U2T)
ในวันที่ 15 ธันวาคม 2564
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

    

ดูกิจกรรมเพิ่มเติม

 

Translate »