การปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล U2T ตำบลอาฮีและตำบลร่องจิก

โครงการติดตาม การปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล
แบบบูรณาการของคณะวิทยาการจัดการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้กับประเทศ : U2T)
ในวันที่ 16 ธันวาคม 2564
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

   

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Share to ...