คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดการประชุมกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 11/2564

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ได้จัดการประชุมกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 11/2564
วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 19 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม