การประชุมโครงการวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 29

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้จัดการประชุมโครงการวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 29
ครั้งที่ 1/2565เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2565 ด้วยระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference System)
โดยมีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมได้แก่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี   มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม