โครงการอบรมเพื่อดำเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา ให้กับบุคลากรในคณะคณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ได้จัดโครงการอบรมเพื่อดำเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา
ให้กับบุคลากรในคณะคณะวิทยาการจัดการ
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์
วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565
ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Translate »