สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลยเข้าพบคณบดีคณะวิทยาการจัดการ และประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัลเพื่อสร้างเครือข่ายรายการวิทยุของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย ได้เข้าพบคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
และประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัลเพื่อสร้างเครือข่ายรายการวิทยุของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดเลย ระบบ AM 1341 KHZ ปี 2565
ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ( กสทช )
ในการจัดกรายการเพื่อให้ความรู้ด้านการศึกษา
ข้าวสารชุมชนและท้องถิ่น และการจัดทำเนื้อหา
รายการเพื่อนเยาวชน ที้นี่เมืองเลยก๋อ พัฒนาฝีมือแรงงานไทย
ของดีวิถีเลย และวิสาหกิจชุมชนคนไทเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม