ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสาขาวิชาการบัญชี

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
วันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ด้วยวิธีระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VDO Conference System)
และห้องประชุมสำนักงานคณบดี ชั้น ๒ อาคาร ๑๙ คณะวิทยาการจัดการ

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม