การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส “ผลิตภัณฑ์ชาใบต้นดีหมี”

การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส “ผลิตภัณฑ์ชาใบต้นดีหมี”
โครงการวิจัยเรื่อง”การพัฒนาตลาดดิจิทัลเพื่อยกระดับสินค้าและบริการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเลย
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2565
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา(อาคาร 19)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม