โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
ภาคการเรียนที่ 2/2564
รายวิชาเรียนรู้ฝึกปฏิบัติงานการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565
ณ ห้องปฏิบัติการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

       

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Share to ...