การปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2565

การปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2565
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โดย. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เหมวดี กายใหญ่ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ณ อาคาร CL2 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเลย จังหวัดขอนแก่น

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Share to ...