การประเมินผลิตภัณฑ์ด้านอาหรและเครื่องดื่มก่อนจำหน่ายสู่ตลาด

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กิจกรรมย่อยที่ 2 : การจัดทำผลิตภัณฑ์ด้านอาหารและเครื่องดื่มเพื่อจำหน่ายสู่ตลาด
วันที่ 22 มิถุนายน 2565
ณ ห้องประชุมศรีสองรัก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูภาพกิจกรรมต่อ