การประชุมประธานสาขาวิชา คณะวิทยาการจัดการ

ในวันที่ 13 พ.ย.2561 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 19 ผศ.ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าร่วมประชุมประธานสาขาวิชา คณะวิทยาการจัดการ เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ และรับฟังข้อคิดเห็นของคณาจารย์ เพื่อพัฒนาการดำเนินงานของคณะ และมหาวิทยาลัยต่อไป

Share to ...