นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ผู้นำกิจกรรมดีเด่นและนักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นด้านวิชาการ ในกิจกรรม”ราชภัฏเลยศรัทธา น้อมวันทาบูชาครู”

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้รับรางวัลนักศึกษา
ที่มีผลการเรียนดีเด่น ผู้นำกิจกรรมดีเด่นและนักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นด้านวิชาการ
ในกิจกรรม”ราชภัฏเลยศรัทธา น้อมวันทาบูชาครู”
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 7 กรกฎาคม 2565
ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 

Translate »