อบรมพัฒนาทักษะและฝึกประสบการณ์ วิชาชีพด้านการท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมได้จัดอบรมพัฒนาทักษะและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพด้านการท่องเที่ยวให้กับนักศึกษาสาขาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ณ ห้อง19315 อาคาร 19 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Share to ...