รับฟังข้อมูลประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ของกลุ่มโรงแรมในเครือแมริออท

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมได้การเข้าร่วมรับฟังข้อมูลประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft team) ของกลุ่มโรงแรมในเครือแมริออทในจังหวัดภูเก็ตและพังงา
ในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา
ณ ห้อง19315 อาคาร 19 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Share to ...