มุทิตาจิตอาจารย์ที่เกษียนอายุราชการในปี 2565

วันที่ 23 สิงหาคมม 2565 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดงานมุทิตาจิตอาจารย์ที่เกษียนอายุราชการในปี 2565 จำนวน 1 ท่าน
คือ ดร.ทัศนา กุลัตถ์นาม อาจารย์สาขาเศรษฐศาสตร์ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาเข้าร่วมงาน
เพื่อเป็นเกียรติยศ ขวัญกำลังใจให้กับผู้เกษียนอายุราชการ ณ อาคาร 19 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูภาพกิจกรรมเพอ่มเติม

Share to ...