การนำเสนอโครงการสำหรับการจัดการโลจิสติกส์ ของนักศึกษา สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 4

การนำเสนอโครงการสำหรับการจัดการโลจิสติกส์ ของนักศึกษา สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 4 ภายใต้แผนงานการบูรณาการการพัฒนาการศึกษาเพื่อท้องถิ่น หมู่บ้านเป้าหมาย บ้านนากระเซ็ง บ้านบุฮม และบ้านหาดเบี้ย จังหวัดเลย
#รายวิชา 3584903 โครงงานสำหรับการจัดการโลจิสติกส์
#ผศ.ดร.พิชิต พระพินิจ และคณะ

Share to ...