ภาคีเครือข่ายพลวัตทางวัฒนธรรมนวัตกรรมและพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยรชภัฏเลย
ได้จัดโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กิจกรรมย่อย ขุนเขาจันผาเลย: ภาคีเครือข่ายพลวัตทางวัฒนธรรมนวัตกรรมและพัฒนาท้องถิ่นขึ้น
ณ ห้องประชุม วินเนอร์ 1 ชั้น 1 โรงแรมอำนวยสุข อ.เมือง จ.ขอนแก่น และมี ผศ.เหมวดี กายใหญ่ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธาน
และมี นายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอเมืองขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีอาจารย์และบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ
ได้มีการลงพื้นที่ในชุมชนกลุ่มเป้าหมายในอำเภอเมือง อำเภอพระยืน อำเภอเขาสวนกวาง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
เพื่อให้เกิดความร่วมมือในรูปแบบภาคีเครือข่ายหารือร่วมกันที่จะขับเคลื่อน ๔ ด้าน คือเศรษฐกิจ
ด้านสังคม การศึกษา สุขภาพ ด้านวัฒนธรรม ด้านงานวิจัยและนวัตกรรม โดยกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การบูรณาการด้านการเรียนการสอน วิชาหลักสูตรสอดคล้องกับท้องถิ่น และตัวแทน
ภาคีเครือข่ายให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและผู้สูงอายุ รวมทั้งการเรียนรู้วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชุมชนเกิด
แหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยว โดยตัวแทนภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Translate »