โครงการสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ได้จัดโครงการสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565
ณ ห้องประชุมชั้น 9 ตึก 19 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

        

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม