อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ปฏิบัติงานในการฝึกซ้อมงานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร คณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ปฏิบัติงานในการฝึกซ้อมงานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร
การฝึกซ้อมงานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560-2562

ดูภาพกิจกรรมเพิมเติม