การปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี(ภาคปกติ)

การปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี(ภาคปกติ)
หมู่เรียน บ.๖๒๐๑ บ.b๒๐๒ และ บ. ๖๒๐๓
วันศุกร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕
ณ ห้อง ๑๙๓๑๕ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
วันศุกร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม