บันทึกเสียงวิทยุรายการ วิสาหกิจชุมชนคนไทเลย

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้บันทึกเสียงวิทยุรายการ วิสาหกิจชุมชนคนไทเลย
โดยมีผศ.ดร.ประยุทธ วรรณอุดม (ดีเจ เชียงโคเล)อาจารย์สาขานิเทศศาสตร์ดิจิทัลเป็นผู้ดำเนินรายการ
และมีผศ.ดร.อัญชลี โกกะนุช และอ.อ.ณปาล อุทยารัตน์ เป็นผู้ร่วมรายการ
ซึ่งเป็นการเอาผลงานของโครงการฯ งานวิจัย และการบริการชุมชนในพื้นที่ความรับผิดชอบ
มาให้ความรู้แก่ท่านผู้ฟังโดยออกอากาศทางคลื่น AM1341 KHz สวท.เลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Share to ...