โรงทานงานทอดกฐินสามัคคีและร่วมสมโภชองค์กฐิน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
ได้จัดตั้งโรงทานในงานทอดกฐินสามัคคีและร่วมสมโภชองค์กฐิน
โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นเจ้าภาพ
ณ วัดโพนค่าย บ้านโพนค่าย หมู่ ๖ ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม