ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวบริการวิชาการข่าวประกวด แข่งขันข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ FMS LRU Academic Challenge

ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ FMS LRU Academic Challenge
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลยได้จัดการ
ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ FMS LRU Academic Challenge
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 19 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม