โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดทำงบการเงินรวม และหมายเหตุประกอบงบการเงินขององค์การปกครองท้องถิ่น

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดทำงบการเงินรวม และหมายเหตุประกอบงบการเงินขององค์การปกครองท้องถิ่น
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและ นโยบายการบัญชีภาครัฐ
ระหว่างวันที่ 10-11 ธันวาคม 2565
ณ โรงแรมเชียงคานริเวอร์เมาท์เทน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Translate »