ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่โรงเรียนบ้านธาตุวิทยา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตร

ให้กับน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนบ้านธาตุวิทยา

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม