การบูรณาการเรียนการสอนและการทำงานจริงด้านการจัดการโลจิสติกส์และฯ4

โครงการบูรณาการเรียนการสอนและการทำงานจริงด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ในหัวข้อ “การค้าระหว่างประเทศ” ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 30 พรรษา (อาคาร 19)
วันที่ 17-18 ธันวาคม 2565 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Translate »