ประชุมการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
ได้ประชุมการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566
ณ ห้องศูนย์ฝึกปฏิบัติการธุรกิจดิจิทัล ชั้น 2 อาคาร 19

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม