สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล อบรมให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
ได้จัดอบรมให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566
ณ ห้องศูนย์ฝึกปฏิบัติการบริหารธุรกิจ ชั้น 3 อาคาร 19

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 

Translate »